دیدن مار زرد در خانه از نظر قرآن کریم برای مرد و دختر و زن باردار + دیدن مار زرد بزرگ و کوچک در خانه، اتاق خواب و رختواب تا دیدن مار به رنگ زرد و قهوه ای و رنگ زرد و سیاه از نمونه ...
تعبیر خواب مار زرد بزرگ و کوچک در خانه از نظر قرآن چیست؟

دیدن سگ سفید اهلی بزرگ و وحشی سفید و سیاه + دیدن سگ سفید که حمله می کند تا سگ سفید و قهوه ای که پارس می کند و زخمی شده است برای دختر مجرد، زن باردار و مرد تا نگهداری سگ سفید در خان...
تعبیر خواب دیدن انواع سگ سفید برای دختر مجرد و زن چیبست؟

دیدن تراشیدن، کوتاه کردن و از ته زدن سبیل و ریش با تیغ برای همسر، زن، پسر، دختر مجرد و مرد مرده در خواب + آراستن، مرتب کردن و اصلاح کردن سبیل تا تراشیدن سبیل به زور و روییدن و داشت...
تعبیر خواب تراشیدن سبیل + کوتاه کردن و روییدن سبیل چیست؟

تعبیر دیدن خواب سبیل داشتن و سبیل درآوردن زن، دختر مجرد، زن باردار و زن مطلقه + دیدن مرد سبیل دار پرپشت و نصفه کوتاه برای زن از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب سبیل برای زن می ب...
تعبیر خواب سبیل برای زن، دختر مجرد و زن باردار چیست؟

دیدن انواع سبیل مردانه همسر خود و دیگران + دیدن سبیل پرشت، دراز و نصفه برای یک پسر، دختر مجرد و زن تا شانه کردن و رنگ کردن سبیل سفید + گذاشتن سبیل تعریف کردن از سبیل مردانه از نمون...
تعبیر خواب سبیل مرد + دیدن سبیل پرپشت و نصفه چیست؟

تعبیر خواب امتحان دادن در مدرسه و دانشگاه از نظر امام صادق و محمد بن سیرین + بلد نبودن و تقلب کردن و مردود شدن + درس خواندن در شب امتحان با استرس و اضطراب + دیر رسیدن و غایب بودن د...
تعبیر خواب امتحان دادن در مدرسه + بلد نبودن و تقلب کردن

دیدن خواب مدرسه قدیمی دخترانه و پسرانه و رفتن به کلاس درس و امتحان دادن در مدرسه جدید + دیدن دوستان قدیمی تا دیدن مدرسه برای دختر مجرد و زن باردار + دیدن مدرسه ابتدایی ، راهنمایی و...
تعبیر خواب مدرسه ، دیدن مدرسه و کلاس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دیدن لاغر شدن خودتان، همسر، شوهر، برادر، فرزند پسر و دختر مجرد، خواهر، پدر و مادر، مرده + دیدن لاغری زن باردار، زن چاق و معشوقه از نمونه خواب های مای ما در رابطه با خواب...
تعبیر خواب لاغر شدن مرد، زن، برادر، خواهر و دیگران چیست؟

دیدن مرد غریبه مزاحم برای زن و دختر مجرد، محبت و حرف زدن مرد غریبه مجرد جوان و متاهل پیر، مرد غریبه قد بلند با لباس سفید در خانه و حمله مرد غریبه و ورودش به منزل از نمونه خواب های ...
تعبیر خواب دیدن مرد غریبه مزاحم برای زن و دختر مجرد چیست؟