کامل ترین تعبیر خواب انواع بادام دیدن بادام خشک, بادام زمینی, بادام هندی و بادام سبز با پوست در خواب ، شکستن و خوردن مغز بادام شیرین و تلخ و دیدن چغاله بادام و گردو از نمونه خواب های متدوال ما در رابطه با خواب ...
تعبیر خواب بادام ، دیدن و خوردن بادام زمینی و هندی + درخت بادام

تعبیر خواب کامل بوسیدن و بوس دادن دیدن خواب بوسیدن دست، لب , گردن و صورت مرد، زن, پسر و دختر نامحرم و غریبه و بوسیدن مرده در خواب ، بوس دادن و بوسیدن همسر, نامزد, پدر, مادر, برادر و خواهر در خواب از نمونه خواب ...
تعبیر خواب بوسیدن ، بوس دادن و بوسیدن صورت زن و مرد نامحرم

تعبیر کامل انواع باغ و باغچه دیدن باغ سرسبز و زنده یا باغ مرده و خشک شده ، دیدن آبیاری و آباد  کردن باغ سبزیجات و میوه و انگور ، قدم زدن و خوابیدن بر روی درخت در باغ ، دیدن باغچه بزرگ و کوچک و خیلی موارد دیگر م...
تعبیر خواب باغ ، دیدن انواع باغ میوه سرسبز و خشک + باغچه کوچک

تعبیر کامل آجیل در خواب دیدن و گرفتن و خوردن آجیل و خشکبار مخلوط – خریدن پسته ، گردو ، کشمش ، فندق ، نخود و بادم آجیل برای عید و یا مشکل گشایی در خواب می تواند از خواب های معمول ما در رابطه با آجیل می باش...
تعبیر خواب آجیل و خشکبار ، دیدن و خوردن پسته, گردو, فندق و بادام آجیل

تعبیر دیدن برنج نذری و برنج زعفرانی پخته شده و خام یا خیس شده ، خوردن و پختن برنج ، دادن و گرفتن گونی یا کیسه برنج و دیدن برنج سیاه و کرم زده می تواند از خواب های متدوال ما در رابطه با خواب برنج باشد. در حالت ک...
تعبیر خواب برنج ، تعبیر خوردن و پختن برنج زعفرانی + برنج نذری خام

دیدن کفش پاره شده و کهنه یا نو ، کفش گشاد یا تنگ ، کفش لنگه به لنگه و کفش گمشده ، هدیه گرفتن و خریدن و پوشیدن کفش پاشنه بلند به رنگ های آبی – قرمز – قهوه ای – زرد – سبز و قهوه ای در خواب می تواند از رایج ترین خ...
تعبیر خواب کفش ، خریدن کفش پاشنه بلند گشاد و تنگ + کفش گمشده

عکس گربه دیدن انواع گربه مرده و زخمی ، ترسیدن و فرار کردن و گاز گرفتن گربه وحشی سیاه و زرد ترسناک ، بغل کردن و نوازش کردن و غذا دادن به بچه گربه گرسنه در خیابان ، حمله کردن و زدن گربه در خانه و دیدن گربه در کنا...
تعبیر خواب گربه ، گاز گرفتن و ترسیدن از گربه وحشی سیاه, زرد و مرده

دیدن موش سیاه, سفید, قهوه ای و خاکستری بزرگ ، فرار کردن موش در خانه و رختخواب و گرفتن و کشتن موش ، دیدن سوراخ موش و تله موش و فضله موش و خوردن گوشت موش تا خارج شدن موش از بدن می تواند از خواب های متداول ما در ر...
تعبیر خواب موش ، دیدن موش مرده, سیاه و سفید در حال فرار و کشتن موش

دیدن و خوردن آرد و خمیر ، پاشیدن و ریختن آرد ، خرید و فروش کیسه آرد و گرفتن از مرده تا دیدن انواع آرد سفید نان, گندم, جو, برنج, ذرت و نخودچی در خواب می تواند از خواب های متداول هر شخص در رابطه با آرد باشد. ما د...
تعبیر خواب آرد ، خوردن و خریدن انواع خمیر و آرد سفید جو, گندم و برنج

دیدن باریدن باران شدید خاک، تگرگ و برف – بارش باران همراه رعد, برق, صاعقه, آتش, سیل و طوفان –  بارش باران صاف و روشن و تیره در فصل تابستان تا خیس شدن زیر باران و وضو گرفتن با آب باران و … از خ...
تعبیر خواب باران ، دیدن بارش باران شدید با رعد و برق و تگرگ و خاک